علیرضا یوسفی طولارودی

تصاویری از میتینگ بزرگ علیرضا یوسفی طولارودی


http://u3fi.blogfa.com/