روستای کشلی خطبه سرا بالا ترین تولید عسل را در شهرستان تالش دارد.


شهرستان تالش رتبه نخست استانی در تولید عسل و رتبه سوم کشوری را دارد،

  عسل تولید شده در این شهرستان علاوه بر استقبال بازار داخلی از کشورهای حاشیه حوزه آسیای میانه و
  برخی از کشورهای اروپایی نیز متقاضی خرید دارد.